Java if else Yapısı

if durumunun false olması halinde if bloğunu yok sayıldığından önceki yazımızda bahsetmiştik. Eğer biz if bloğunu girilmediğinde farklı kodların çalıştırılmasını istiyorsak else ifadesi kullanılırız. else ifadesi if bloğunu yok sayıldığı durumda çalışır aksi bir durumda çalıştırılamaz.

Buna örnek verecek olursak :

class lifeacode{ 
  public static void main(String[] args) { 
   
    if(boolean deger){ 
     // boolean deger true ise girer
    } else{
     /* if bloğuna girilmediği zaman buraya gelinir
           * boolean deger false ise buraya girer.
           */
    }
  } 
}

Yukarıda bulunan ifadede boolean deger true ise if ifadesinin içerisindeki alanı çalıştırır. Eğer boolean deger false ise if kısmını yok sayarak direk else ifadesini çalıştırır.

Bir örnek ile pekiştirelim :

class lifeacode{ 
  public static void main(String[] args) { 
   
    int deger = 10;    

    if(deger > 20){ 
     System.out.println("if ifadesi");
    } else{
     System.out.println("else ifadesi");
    }
  } 
}

Yukarıdaki ifadede deger değişkenine 10 sayısı atanmış. Bu değişken if ifadesinde 20 ile kıyaslanmıştır. deger değişkeni 20 sayısından büyük olmadığı için false değeri üretilmiştir. Bu sebepten if  bloğu yok sayılarak else kısmı çalıştırılmıştır. Bu örnekte ekrana “else ifadesi” yazısı yazacaktır.