Java da Temel Operatörler

Java değişkenleri işlemek için zengin operatörler kümesi sunar. Java’daki operatörler aşağıdaki gibidir.

  1. Aritmetik Operatörler
  2. İlişkisel Operatörler
  3. Bitsel Operatörler
  4. Lojik Operatörler

1 Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler matematiksel ifadelerde cebirde kullanıldığı şekilde kullanılırlar.

Operatör
 İşlevi
Örnek
+
Toplama, birleştirme operatörüdür
a+b
Çıkartma operatörüdür.
a-b
*
Çarpma operatörüdür
a*c
/
Bölme operatörüdür
a/b
%
Mod alma operatörüdür
a%b
++
 1 arttırma operatörüdür
a++
 1 eksiltme operatörüdür.
a–

2 ilişkisel operatörler

Java dili tarafından desteklenen aşağıdaki ilişkisel operatörler vardır.

Operatör
İşlevi
Örnek
==
Eşitlik durumunun kotrol edilmesinde kullanılan operatördür.
Eşitse true değilse false döndürür.
a==b
!=
Eşit değil operatörüdür.
Eşit değilse true Eşitse false döndürür.
a!=b
>
Büyüktür operatörü.
Soldaki ifadenin sağdaki ifadeden büyük olup olmadığını kontrol eder.
a>b
<
Küçüktür operatörü.
Soldaki ifadenin sağdaki ifadeden küçük olup olmadığını kontrol eder.
a<b
>=
Büyük eşit operatörü.
Soldaki ifadenin sağdaki ifadeye eşit veya büyük olup olmama durumunu kontrol eder.
a>=b
<=
Küçük eşit operatörü.
Soldaki ifadenin sağdaki ifadeye eşit veya küçük olup olmama durumunu kontrol eder.
a<=b

3 Bitsel Operatörler

Java, tamsayı tiplerine, long, int, short, char ve byte’a uygulanabilen birkaç bitsel operatörü tanımlar.

Operaör
İşlevi
Örnek
& (bitsel ve)
İkili VE İşleci, her iki işlenen de varsa, sonuca biraz kopyalar.
(A & B) 12 verir, 0000 1100 olur
| (bitsel veya)
İkili VEYA İşleci her iki işlenende de varsa bir biti kopyalar.
(A | B) 61 verecek, 0011 1101
^ (bitsel XOR)
İkili XOR Operatör biti, bir işlenende ayarlanmışsa, ancak ikisi de değilse kopyalar.
(A ^ B), 0011 0001 olan 49 verecektir
~ (bitli iltifat)
İkili Olarak Tamamlayıcı Operatör teklidir ve ‘çevirme’ bitlerinin etkisi vardır.
(~ A) işaretli bir ikili sayıya bağlı olarak 2’nin tamamlayıcı formunda 1100 0011 olan -61 verecektir.
<< (sola kayma)
İkili Left Shift Operatörü. Sol işlenen değeri, sağ işlenen tarafından belirtilen bit sayısına göre sola taşınır.
A << 2, 240 verecek, 1111 0000 olacak
>> (sağa kayma)
İkili Sağa Vardiya Operatörü. Sol işlenenlerin değeri sağ işlenen tarafından belirtilen bit sayısına göre sağa taşınır.
A >> 2 15 verecektir ki 1111
>>> (sıfır dolgu sağa kayma)
Sağa sıfır doldurma operatörü kaydır. Sol işlenen değer sağ işlenen tarafından belirtilen bit sayısına göre sağa taşınır ve kaydırılan değerler sıfırlarla doldurulur.
A >>> 2, 0000 1111 olan 15 verecektir

4 Mantıksal Operatörler

Operatör
İşlevi
Örnek
&& (mantıksal ve)
Mantıksal VE operatörü olarak anılır. Her iki işlenen sıfırdan farklı değilse, durum geçerlidir.
(A && B) yanlış
|| (mantıksal veya)
Mantıksal VEYA Operatör olarak adlandırılır. İki işlenenden herhangi biri sıfırdan farklıysa, durum geçerlidir.
(A || B) doğrudur
! (mantıklı değil)
Mantıksal Operatör Değil olarak adlandırılır. İşlenenin mantıksal durumunu ters çevirmek için kullanın. Bir koşul doğruysa, Mantıksal NOT operatörü yanlış yapacaktır.
! (A && B) doğru