JavaScript Sayısal Veriler

JavaScript dilinde sayılar tamsayı ya da ondalıklı sayı şeklinde yazılabilir. Sayıları üslü sayı şeklinde de yazabiliriz. Bunun için üs miktarının önüne e harfi yazılır.

var sayi1 = 3.14;
var sayi1 = 5;
var a = 54e4; // 540000
var b = 23e-4; // 0. 023

Ayrıca toString() yöntemi vardır ki değişkenler üzerinde kullanılarak sayıyı farklı sayı sistemlerine göre yazar. Örneğin toString(2) ikilik sistemde değişkene değer verir. Sayı içeren bir değişkenin sonsuz olduğunu İnfinity ya da sayı olmadığını NaN özel karakterleri gösterir. Örnek verecek olursak herhangi bir sayıyı 0’a bölersek sonuç tanımsız yani NaN olur. Başka bir örnek verecek olursak da 1.000.000 sayısını sürekli kendi ile çarparsak sonuç belli bir süre sonra İnfinity olur.

var a= 100 / "Elma"; //Sonuç NaN olarak tanımlanır.
var b = 10 / "5"; // Sonuç 2 çıkacaktır.

Bir sayısal değişkenin sayı içerip içermediğini isNaN() yöntemiyle öğreniriz. isNaN() yönteminin kullanımı aşağıdaki gibidir;

var a= isNaN (3 / 0); //Sonuç yanlış(false) olarak tanımlanır.