JavaScript Veri Türleri

JavaScript dilinde birçok değişken türü bulunur.  Bu değişken türleri içerisinde birçok veri tipi saklayabilir. Bu veri tiplerinden bazıları; sayısal, metin, mantıksal, dizeler ve objelerdir.

 

String Veri Tipi(Metin)

String veri tipi içerisinde metinsel ifadeleri saklar. String veriler değişkenlere girilirken (“) tırnak işareti ya da (‘) kesme işareti kullanılır.

var isim=”lifeacode”;       // doğru kullanım

var soyisim=’egitim sitesi’;    // doğru kullanım

 

Number Veri Tipi(Sayısal)

Numbers veri tipi içerisinde sayısal değerleri tutmak için kullanılır. Değerler tanımlanırken (“) çift tırnak veya (‘) tek tırnak işaretine ihtiyaç yoktur.

var a=1;   // doğru kullanım

var pi=3.14;   // doğru kullanım ondalıklı sayı

Ondalıklı sayı değeri tanımlanırken (.) nokta işareti kullanılır.

 

Boolean Veri Tipi(Mantıksal)

Bazı ifadeler sadece iki alternatiflidir. İfade ya doğrudur(true) ya da yanlıştır(false). Bu tip değişkenlere boolean ifadeler ismi verilir. Mantıksal veriler koşul gerektiren ifadeler için kullanılır.

var a = true;  // doğru kullanım

var b = false;  // doğru kullanım

 

Array Verisi(Dizi)

Dizi bir veri tipinde birden fazla değer içerir. Dizi oluşturulurken köşeli parantez kullanılır ve değerler (,) ile ayrılır.

var sehir=[“İstanbul”,” Ankara”, ”İzmir”];  // Yazı dizisi

var sayi=[ 11111, 222222, 333333];   // Sayı dizisi

 

Veri İkilileri (Nesneler)

Nesneler alt değişken verilerini içerisinde tutar. Alt değişkenler sıralanırken kıvrım parantezler kullanılır. Değişkenler virgüllerle ayrılarak yazılır.

var site = {  isim:”lifeacode”, içerik:”eğitim” };   // doğru kullanım

 

Boş ve Tanımsız Veriler( Undefined & Null )

JavaScript dilinde değer içermeyen değişkenler bulunur. Bu değişkenler veri içermezler. Veri içermeyen değişken oluşturulurken var degişken seklinde oluşturulur. Yani sadece değişken ismi yazılır. (=) eşittir operatörü kullanılmaz.

var sehir;   // doğru kullanım, sehir değişkeni veri içermez.

Bazı durumlarda değişkenin içerisinde bulunan verinin silinmesi gerekir. Bunun için Null ifadesi kullanılır.

sehir = null;  // doğru kullanım, sehir değişkeninin içerisindeki veri silinir.

 

Veri Türünü Tespit Etmek (typeof)

Typeof operatörü kullanılarak bir değişkenin türü sorgulanabilir.

typeof “lifeacode”   //string

typeof “123”   //number

typeof true   //boolean

typeof [1855,4785,5412,5698]   //object

typeof {isim: ‘lifeacode’, içerik:”eğitim”}   //object

 

Değişkenin Veri Türünü Değiştirmek                         

JavaScript veri türleri yeni değerler atanarak kolayca değiştirilebilir. Aşağıda a değişkeni içerisinde bulunan değer yeni bir değer almıştır.

var a = // tanımsız değer

var a= “lifeacode” // a string bir değer aldı.

Var a= 2018 // a sayısal bir değer aldı.